Artikkel

METODEFRIHET OG HANDLINGSTVANG

Hva i all verden har Kants frihetsbegrep med barnehageansattes praksis å gjøre? I denne nye spalten tar Arild Julius Østrem oss med på filosofiske refleksjoner og annet tankespinn.

avatar
Arild Julius Østrem er filosof og doktorgradsstipendiat ved OsloMet – storbyuniversitetet.

I denne spalten inviterer han oss til å se på barnehagens liv og leven med filosofiske briller.


  • Mars, 2023
  • min lesing

Når filosofer bruker begreper, kan de ofte virke litt annerledes enn sånn vi vanligvis ville tenkt på disse ordene. Ofte kan de spesielle definisjonene likevel hjelpe oss til å tenke klarere om praksis og om verden rundt oss. 1700-tallsfilosofen Immanuel Kant har for eksempel et begrep om frihet som kan sette profesjonsutøveres metodefrihet i et interessant lys.

Frihet for Kant dreier seg om to ting. Hvis vi skal være frie til å handle sånn vi vil, må vi for det første være fri for ytre tvang. Dette er det vi vanligvis tenker på som frihet. Du er ufri hvis noen andre bestemmer over deg, eller hindrer deg i å gjøre noe. Det andre aspektet ved frihet er langt mer interessant. For å være fri må man også greie å løsrive seg fra de tankene og følelsene vi har som hindrer oss i å handle sånn fornuften vår forteller oss at vi burde.

En person som røyker, veit kanskje at det er skadelig, og at det fornuftige hadde vært å slutte. Men fordi nikotin er avhengighetsskapende, får hen det kanskje ikke til. Kant vil si at avhengigheten er et hinder for friheten. Det samme gjelder alle andre situasjoner. Hvis vi klarer å tenke klart, får vi til å handle slik fornuften forteller oss. Ofte er det bare noe i veien i hodet vårt. Kanskje er vi slitne eller har mye annet som opptar oss eller krever vår oppmerksomhet. Kanskje klarer vi ikke å se det større bildet fordi vi er for tett på avgjørelsen. Eller kanskje vi rett og slett ikke sitter med tilstrekkelig kunnskap til å vurdere situasjonen. Alt dette vil kunne være med på å gjøre oss ufrie.

Konsekvensen av denne innsikten er at når vi handler fritt, opplever vi at vi ikke har noe valg i det hele tatt. Når vi overkommer personlige preferanser og følelser, og tilnærmer oss en situasjon med kunnskap og refleksjon, vil vi se hva som er den riktige måten å handle på. Ekte frihet handler ikke om for eksempel å kunne velge mellom ulike merker med potetgull i butikken, men om å stå i en situasjon hvor vi er i stand til å tenke klart, og følge det vi ser er det eneste riktige i moralske dilemmaer.

Behovet for akutt pedagogisk bistand tilhører kanskje sjeldenhetene, men kompetanse og kunnskap vil for eksempel også kunne forplikte til å si ifra om eller nekte å ta del i noe man mener er en skadelig eller uetisk praksis.

De som har sterke religiøse eller etiske overbevisninger, vil nok kunne kjenne seg igjen i dette. Det fremstår ikke som et valg når en vegetarianer avstår fra å spise kjøtt, eller en troende muslim går med hijab. De opplever dette som det eneste riktige å gjøre. Vi kan tenke på samme måte om barnehagefaglig praksis. Hvis man, på bakgrunn av sin kunnskap og kompetanse, vet hva som er riktig måte å møte et barn i en bestemt situasjon på, er det heller ikke noe å lure på.

Barnehagelærere og andre kunnskapsrike ansatte i barnehagen har, i likhet med andre med handlingsrelevant kunnskap, en plikt overfor seg sjøl til å handle i tråd med den. Helsepersonell har, i kraft av sin kompetanse, en lovfesta rett til å gi akutt helsehjelp hvis de ser noen som trenger det. Juridisk gjelder ikke det samme for annen type kompetanse, men de etiske argumentene gjelder for flere. Behovet for akutt pedagogisk bistand tilhører kanskje sjeldenhetene, men kompetanse og kunnskap vil for eksempel også kunne forplikte til å si ifra om eller nekte å ta del i noe man mener er en skadelig eller uetisk praksis.

Friheten fra ytre tvang fremstår også i et annet lys når vi tar med denne tanken om frie handlinger som ikke-valg. Hvis noen utenfra bestemmer hva vi skal gjøre, og det går imot vår egen reflekterte overbevisning om hva som er riktig, er det en frihetsberøvelse. Riktignok må vi forutsette at den samme fornuften som driver vår refleksjon, også finnes hos andre. Vi må kunne forklare og argumentere for hvorfor vi mener det vi vil gjøre, er riktig. Likevel risikerer alle som ønsker å legge begrensninger på praksisen til kompetente utøvere, at de fratar dem mulighet til å handle rett.

Her kommer vi endelig til spørsmålet om metodefrihet. Barnehageansatte kan ta med seg to ting fra Immanuel Kants beskrivelse av frihet. For det første at kunnskap kan komme med forpliktelser. Hvis du vet at en pågående eller foreslått praksis er uetisk, er du ikke nødvendigvis fri til å ignorere eller akseptere det. For det andre: Når du handler med kunnskap og kompetanse, kan verken du eller andre se på det som å kun være basert på tilfeldige innfall. Metodefrihet i barnehagen handler ikke om tilfeldige privatpersoners mulighet til å handle etter eget forgodtbefinnende. Det handler om at ansatte med kunnskap og kompetanse skal være fri fra ytre tvang og til å handle på den måten de vet er riktig. Og dét kan jo være fint å kunne slå i bordet med

Card image cap

Gjør som 4000 andre fornøyde barnehagefolk, tegn et abonnent på Barnehagefolk
og få tidsskriftet i posten.
(Du får alle nummerne for inneværende år ved
tegning av abonnement)

Abonner på Barnehagefolk